ITA โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

# หัวข้อ download
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลบรรพตพิสัย @
2 EB1(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน @
3 EB1(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักหน่วยงาน @
4 EB1(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตามภารกิจหลักหน่วยงาน @
5 EB2(1)คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก @
6 EB2(2)รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานตามภารกิจหลัก @
7 EB3(1)แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน @
8 EB3(2)มีระบบป้องกันหรืแตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก @
9 EB4(1)มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี @
10 EB4(2)มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี @
11 EB4(3)แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน @
12 EB5(1) โครงการ @
13 EB6(1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี @
14 EB6(2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบถัดไป @
15 EB7(1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน @
16 EB7(2) มีสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน @
17 EB7(3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซค์ของหน่วยงาน @
18 EB7(4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ Call Center @
19 EB8(1) มีการกำหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน @
20 EB8(2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน @
21 EB8(3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ @
22 EB8(4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปละเผยแพร่ให้สารธารณะชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ @
23 EB9(1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน @
24 EB9(2) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน @
25 EB9(4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน @
26 EB10(1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี @
27 EB10(2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี @
29 EB11(1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส @
30 EB11(2) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส @
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบรรพตพิสัย | โรงพยาบาลบรรพตพิสัย | สสอ.บรรพตพิสัย